U bevindt zich hier: Startpagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 1.02

Algemene Voorwaarden Frank de Boekhouder, ingaande 1 december 2018 .

Artikel 1. DEFINITIESDe met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:a. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan Universal Genève en Frank de Boekhouder is onderworpen.

b. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat

op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de

Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke

dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of

voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een

arbeidsovereenkomst;

d. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om

bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het

verrichten van Werkzaamheden;

f. Opdrachtnemer: Frank de Boekhouder. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het

kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of

stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De

artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

g. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe

Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende

werkzaamheden.Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en

overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten

voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk

zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in

de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand

gewezen.5. De onderliggende Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle

eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.Artikel 3. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende

opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend/ hetzij digitaal is bevestigd. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde

daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist

en volledig weer te geven.

2. Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit

dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.Artikel 4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct

uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van

Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden

verstaan.

2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met

de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook

indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de

in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

6. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de

overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van

voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

7. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan

Opdrachtgever retourneren.Artikel 5. UITVOERING OPDRACHT

1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en

(Beroeps)regelgeving. De opdrachtgever respecteert de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds

volledig.

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

3. Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar

uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen

derde.

5. Indien tijdens de duur van de Opdracht Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van

Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Opdracht betrekking heeft, worden deze

Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.Artikel. 6. (BEROEPS)REGELGEVING

1. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de

toepasselijke (Beroeps)regelgeving.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet uitsluitend -:

a. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en

(Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties

te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;

b. op grond van geldende wet- en (Beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;

c. krachtens geldende wet- en (Beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van)

opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen

door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.Artikel 7. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle van Opdrachtgever verkregen bescheiden en

informatie van vertrouwelijke aard, tenzij de Opdrachtnemer op grond van toepasselijke wetgeving of

(beroeps)regelgeving een informatieplicht heeft.

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te

wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval

Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang

kunnen zijn.

3. Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van

de rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan

met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De Opdrachtgever zal

er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn

tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij

Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de

Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn

vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan

Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen:
uterprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en
andere geestesproducten - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel

omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op

grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.Artikel 9. OVERMACHT

1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van

overmacht in de zin van art. 6:75 BW, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in

het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken bij partijen, dan worden die verplichtingen

opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding

bestaat.Artikel 10. HONORARIUM EN KOSTEN

1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten en/of een

vooraf vastgesteld bedrag per Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Betaling van het honorarium is niet

afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten worden

apart in rekening gebracht.

2. Indien een per Opdracht vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per

gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Opdracht voorziene

Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.

3. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer

ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

5. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een

wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

6. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de

omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.Artikel 11. BETALING

1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht

heeft op enige aftrek, korting of verrekening, vooraf te geschieden, in Euro, tenzij anders

overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in

verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot

vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van

de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. De

buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het

factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe

aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde

betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende)

zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen,

is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op

te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.Artikel 12. RECLAMES

1. Een gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag dient schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de

verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever protesteert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking

van het gebrek in de prestatie en/of het factuurbedrag indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet

eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een protest als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

3. Indien niet tijdig wordt geprotesteerd, verliest Opdrachtgever alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van de

gebrekkigheid ten dienste stonden.

4. In geval van een terecht uitgebracht protest heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte

honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk

niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde

honorarium.Artikel 13. TERMIJNEN

1. Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden

uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de

noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden

Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden

uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien

dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan

Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het

niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een

(samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is

beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt

uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van

Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien

de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag

gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade

in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één

toerekenbare tekortkoming.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van

opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade

ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont

dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten van de Opdrachtgever dan wel veroorzaakt is door

opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing op opdrachten tot onderzoek van de

jaarrekening zoals bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (bestuurders, commissarissen en medewerkers

alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn en

door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade

n welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of

organisatie.

9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op

grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te

verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke

Opdrachtnemer in de uitoefening van de Opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.Artikel 15. OPZEGGING
5. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst

eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door

Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het

aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die

Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals -

onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onder-aanneming).

4. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van

Opdrachtnemer bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan

de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor

het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel

alle declaraties heeft voldaan.Artikel 16. OPSCHORTINGSRECHT

1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten,

waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle

opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door

Opdrachtnemer hebben ondergaan.Artikel 17. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden

van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door

Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon

zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te

dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.Artikel 18. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door

middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder

van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot –

schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of

manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending,

ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren

van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de

schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of

nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door

verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.Artikel 19. OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een

geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met

betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt

voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de

Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar

gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van

afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer

Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij

Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van

Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige

verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.Artikel 20. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij

de Raad voor Geschillen en/of de procesgang van klachtrecht te volgen.Artikel 21. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele

nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak

dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene

voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om

een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou

hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere

omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging

van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en

de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

© 2018 Frank de Boekhouder - mail@frankdeboekhouder.nl - Telefoon +31 10 3076136